Simptomi Flavescence dorée copy

Cikada vinove loze

 

  • Cikada vinove loze se hrani isključivo na vinovoj lozi i ta činjenica ima svoje mane i prednosti. Prednost ovakvog života cikade je u tome što se suzbijanje radi relativno brzo i lako

 

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus, najznačajniji prenosilacbolesti zlatastogžutilavinoveloze – Flavescencedoree (FD)

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus vodi poreklo iz Severne Amerike.U Evropi je 1958. godine prvi put otkrivena u Francuskoj.  Ima status karantinske štetočine u Evropi, prisutna je u većini zemalja koje imaju značajne površine pod vinovom lozom. U Srbiji je prvi put registrovana kao štetočina vinove loze 2004. godine, ima status karantinske štetočine u našoj zemlji, gde se nalazi na IA deo 2 listi karantinskih štetnih organizama.

               Scaphoideus titanus

Scaphoideus titanus se isključivo hrani na vinovoj lozi gde i završava ciklus razvića. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara, a jedna ženka položi preko 20 jaja. Prve larve se pile sredinom maja i hrane se na naličju lista tokom meseca juna. Odrasli insekti se pojavljuju početkom jula i nastavljaju da se hrane na listovima vinove loze sve do septembra meseca.Direktne štete od ishrane ovih cikada su zanemarljive, ali su indirektne štete izuzetno velike jer je cikada vektor fitoplazmeFlavescensedoree (FD)prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.Da bi cikada postala infektivna najpre se mora hraniti na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati. Zatim mora da prođe inkubacioni period (vreme koje je potrebno da prođe od momenta unošenja fitoplazme u telo cikade do mogućnosti da ih cikade prenose na drugu biljku), koji za ovu cikadu iznosi 21 dan. Larve trećeg razvojnog stadijuma cikade mogu da postanu infektivne i tu sposobnost zadržavaju do kraja života i prenose fitoplazmuhraneći se na zdravim čokotima. Nema prenošenja infekcije iz generacije u generaciju.Fitoplazme seširekretanjem cikade u toku godine, po nekim podacima, na taj način može napredovati 5-10 km godišnje.

Suzbijanje cikade vinove loze

Cikada vinove loze se hrani isključivo na vinovoj lozi i ta činjenica ima svoje mane i prednosti. Mana je to što je koncentrisana ishrana samo na vinovoj lozi i zbog toga dolazi do jako brzog širenja fitoplazmi. Prednost ovakvog života cikade je u tome što se suzbijanje radi relativno brzo i lako. Sve cikade su uvek na vinovoj lozi tako da se sa hemijskim tretmanom može suzbiti veliki deo populacije. Prvi hemijski tretman protiv cikada treba uraditi kada su one u III larvenom uzrastu (period oko 5. -10. juna), a drugi 10 dana posle prvog tretmana (oko 20. juna). Za suzbijanje cikade, mogu se koristiti insekticidi sa kontaktnim delovanjem iz grupe piretroida (bifentrin preparat Talstar 10 EC) kao i insekticidi sa drugim mehanizmima delovanja koji sprečavaju prelazak cikade iz jednog larvenog uzrasta u drugi (buprofezin preparat Elisa). Budući da je cikada poreklom iz Severne Amerike, u Evropi za sada nema prirodnih neprijatelja i stoga je biološko suzbijanje otežano. Mehanički način suzbijanja se sastoji u spaljivanju orezanih lastara radi uništavanja jaja cikada u stadijumu prezimljavanja.

Ljiljana Krsmanović dipl. inž.

Savetodavac, PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.