Zgrada Op[tine Topola

Konkurs za studentske stipendije

 

  • Krajnji rok za podnošenje prijava je 19.01.2021. godine, najkasnije do 15 časova

Komisija za dodelu stipendija  Opštine Topola raspisala je Konkurs za dodelu studenskih stipendija za školsku 2020/2021 godinu.

Prijave na konkurs sa propisanom dokumentacijom podnose se u periodu od 29.12.2020. godine do 19.01.2021. godine i to neposredno na šalterima pisarnice Opštinske uprave Opštine Topola, Bulevar Kralja Aleksandra I br.9. Krajnji rok za podnošenje prijava je 19.01.2021. godine, najkasnije do 15h.

Odluku o dodeli stipendija, na predlog Komisije za dodelu stipendija, doneće predsednik opštine, najkasnije do 09.02.2021. godine

Pravo na stipendiju imaju: Studenti visokih škola, fakulteta i master akademskih studija čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva i to:

-Studenti prve godine fakulteta sa prosečnom ocenom iz srednje škole 4,50 i većom;

-Studenti druge godine pa do završne godine studija i studenti master akademskih studija koji su postigli rezultat u studiranju izražen kroz najmanju prosečnu ocenu 8,00 u prethodnoj školskoj godini.

Studenti mogu ostavriti pravo na stipendiju pod uslovom da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija.

Pravo na stipendiju neće imati studenti Vojne i Policijske akademije, Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, za koje su sredstava u potpunosti obezbeđena u toku trajanja studija, kao i zaposlenje po sticanju odgovarajućeg zvanja i studenti koji su navršili 27 godina života.

Uz obrazac koji se može preuzeti na pisarnici opštine treba prilođiti i ostala dokumenta;

-Potvrda srednje škole o proseku ocena ili overena fotokopija svedočanstva iz srednje škole,

-Potvrda fakulteta/ visoke škole o upisanoj godini studija, ostvarenoj prosečnoj oceni najmanje 8,00 tokom prethodne školske godine kao i dokaz da se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije,

-Dokaz da u toku studiranja nisu obnovili više od jedne godine studija (overena fotokopija indeksa),

-Overenu fotokopiju lične karte (ukoliko je lična karta sa čipom mora biti očitana) i

-Uverenje o prebivalištu studenta

Kandidati koji podnesu nepotpune prijave, biće obavešteni pismenim putem da ih dopune u roku od 7 dana od dana prijema poziva. Ukoliko u ostavljenom  roku ne izvrše dopunu, njihove  prijave neće biti razmatrane.

(Ar PRESS)

.

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.