Konkurs za studentske stipendije

  • Podnošenje dokumenata traje do 04.decembra 2020. godine a donošenje Odluke o dodeli stipendija po podnetim zahtevima obavice se u roku od mesec dana od dana isteka roka za predaju dokumenata radi ucešca na konkursu.

 

Komisija za dodelu studentskih stipendija Opštine Arandjelovac raspisala je konkurs za dodelu studenstkih stipendija za školsku 2020/2021.godinu.

Pravo na stipendiju imaju studenti osnovnih  akademskih studija koji prvi put upisuju odgovarajucu godinu studija i to od III do završne godine studija,student sa statusom apsolventa ili produženim statusom studiranja, u ukupnom trajanju do 6 meseci I Master akademskih studija .

Studenti treba da ispune I odredjene uslove  I to da;Imaju prebivalište na teritoriji opštine Arandjelovac (kao i roditelji) najmanje godinu dana,Imaju boravište na teritoriji opštine Arandjelovac (kao i roditelji) u trajanju od najmanje godinu dana, a koji imaju status interno raseljenih lica sa teritorije Kosova i Metohije, da prvi put upisuju predmetnu godinu studija,ne primaju stipendiju  ili kredit iz drugog izvora, kao ni republicku stipendiju ili kredit ,da nisu u radnom odnosu I da su mladji od 30 godina starosti.

Studenti koji konkurišu podnose sledeca dokumenta:fotokopija licnih karata  roditelja i studenta,potvrdu o boravištu na teritoriji opštine Arandjelovac koju izdaje MUP i Komesarijat za izbeglice za oba roditelja i studenta (studenti koji imaju status interno raseljenih lica),uverenje fakulteta da je student prvi put upisao godinu studija za koju konkuriše,uverenje o ukupnoj prosecnoj oceni od prve godine studija za studente koji imaju prosek  ocena preko 8,5, radi isplate višeg iznosa stipendije,dokaz da u školskoj 2020/2021. godini ne prima stipendiju (potvrda iz radnih organizacija roditelja, potvrda roditelja sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlena lica ili cek od penzije za penzionere, potvrda Fonda PIO da roditelj studenta nije osiguran po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po bilo kom osnovu ukoliko ne radi a nije na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, potvrda Ministarstva finansija – Poreske uprave da su roditelji obveznici placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu poljoprivrede), kao i da studenti nisu  korisnici stipendija iz nekih drugih izvora, republicke stipendije ili kredita,uverenje Fonda PIO da student master akademskih studija nije u radnom odnosu,Popunjen upitnik i prijavu – na obrascima Opštinske Uprave I fotokopiju kartice tekuceg racuna.

Preuzimanje obrazaca i predaja dokumentacije može se obaviti svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 casova u Uslužnom centru Opštinske Uprave Arandjelovac, šalter br. 9 (društvena briga o deci).

Podnošenje dokumenata radi ucešca na konkursu traje od 06.novembra .. do 04.decembra .2020. godine.

Donošenje Odluke o dodeli stipendija po podnetim zahtevima obavice se u roku od mesec dana od dana isteka roka za predaju dokumenata radi ucešca na konkursu. Ukoliko postoje prijave studenata koji ne ispunjavaju uslove za dodelu stipendija, Komisija ce takve prijave odbiti posebnom odlukom.

             U Konkursu koji je objavljen na zvanicnoj internet stranici Opštine Arandjelovac navodi se da odredbom clana 9. i clana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016), propisano je izmedju ostalog da u postukpku koji se pokrece po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavnja i obradjuje podatke o cinjenicama o koima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlucivanje, osim ako stranka izricito izjavi da de te podatke pribaviti sama.

Podnosilac zahteva je dužan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogucnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili ce to uciniti samostalno. Navedene izjava (Obrazac 1) može se preuzeti na zvanicnoj internet stranici opštine Arandjelovac www.arandjelovac.rs/pocetna/konkursi-oglasi.html

 

(Ar PRESS)

 

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment