MAGIJA 64 CRNO BELA POLJA

Dejan Pikula, velemajstor iz Aran|elovca

MAGIJA 64 CRNO BELA POLJA

Drevna igra popularna i najmla?ima,kaže velemajstor Pikula

Iako je nastao još pre 2000 godina šah je I danas privla~an kako starima tako I mladima u Aran|elovcu.Svoje znanje igranja {aha na mla|e generacije okupljeni oko A[K-a danas prenosi Dejan Pikula,velemajstor od 2002 godine koji je u svojoj karijeri tri puta delio prvo mesto na prvenstvu dr`ave I bio pobednik na nekoliko turnira.

-Gledano na druge sportive {ah je danas u krizi ali na drugoj strani sve je vi{e novih  igra~a.[ah je popularan I kod najmla|ih jer se u mnogim gradovima organizuju {kole {aha,organizuju se takmi~enja na {kolskom,op{tinskom,regionalnoim I republi~kom nivou.^ak  {ta vi{e nema mesta ni za sve zainteresovane koji bi `eleli da poka`u svoje znanje,ka`e velemajstor Pikula.

Pojava internet unela je novinu I u ovu drevnu igru.Zbog op{te besparice sve je manje turnira ali internet je tu da najmla|ima omogu}I da nau~e ne{to novo I napreduju.

-Meni li~no igra protiv komputera vi{e nije interesantna ni zanimljiva.Kompjuter danas koristim vi{e za pripremu.Igra sa njim nije interesantna jer je ipak to ma{ina koju je te{ko pobediti.U po~etku sam igrao I pobe|ivao.Danas sa njom to je sve te`e pa I za vrhunske {ahiste,isti~e Pikula,I dodaje:

-Kako }e se {ah dalje razvijati te{ko je re}i.Kompjuteri su napredovali.Mladi }e uz njih br`e da u~e I napreduju.O~ekujem promene u {ahu.^ini mi se da je sve izu~eno .Mo`da se zamene neke figure I {ah bude zanimljiviji.

Velemajstor Dejan Pikula ka`e da I danas ima turnira u zemlji I svetu I na samih {ahistima je da li }e na njima u~estvovati ili ne.Velemajstori su oslobo|eni dok mla|I  pla}anja kotizaciju.

Na slici:Dejan Pikula

(Ar PRESS)

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment