DSC08182 01

Pokrivene sve oblasti poljoprivredne proizvodnje

Opština Topola objavila Konkurs za subvencionisanje poljoprivrede za 2021.godinu

 

  • U pet mera podrška planirano je da bude izdvojeno 8,3 miliona dinara

 

Opština  Topola objavila  je Konkurs za izbor korisnika sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2021. godinu.

Konkursom su utvrđeni uslovi i način izbora korisnika sredstava u skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Topola za 2021. Godinu, za sledeće mere i investicije:

-Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) ,

– Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku  proizvodnju ,

– Investicije u izradu, unapređenje ili proširenje svih tipova infrastrukture manjeg obima, uključujući investicije u obnovljive izvore energije ,

-Nabavka materijala za prihranu pčela ,

– Nabavka stočne hrane za uvećanje stada iz sopstvenog zapata .

Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) u cilju poboljšanja rasnog sastava goveda na teritoriji opštine, povećanja proizvodnje, kvaliteta mleka i mesa kod komercijalnih proizvođača i doprinosa razvoju matične službe i matičenja grla.Za ovu meru planirano je  2.000.000,00 dinara.

Iznos regresa za veštačko osemenjavanje goveda je do 1.700,00 dinara po priplodnom grlu sa HB brojem, u zavisnosti od ekonomske vrednosti veštačkog osemenjavanja, za prvo veštačko osemenjavanje  izvršeno u periodu od 16.10.2020. godine do 15.10.2021. godine.

                                                Subvencionisaće se veštačko osemenjavanje  sa po 1.700 dinara po grlu

Sredstva se odobravaju po redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 31.10.2021. godine. Podnosilac zahteva može podneti više zahteva, s tim da se pravo na regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) za goveda određenog HB broja može ostvariti samo jednom u periodu trajanja konkursa.

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava .Za ovu meru planirano je 2.000.000,00 dinara .Sredstva se mogu koristiti za sledeće namene;

-Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku  proizvodnju,I mašine,uredjaje I opremu za navodnjavanje useva.

Intenzitet pomoći

Za nabavku konstrukcija za plastenike i staklenike, visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija za plastenike maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 150.000,00 dinara.

– ukoliko je podnosilac zahteva muškog pola intenzitet pomoći iznosi 65% od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost;

– ukoliko je podnosilac zahteva ženskog pola intenzitet pomoći iznosi 85% od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Za kupovinu mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje useva:

– ukoliko je podnosilac zahteva muškog pola intenzitet pomoći iznosi 50% od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost;

– ukoliko je podnosilac zahteva ženskog pola intenzitet pomoći iznosi 70% od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku sredstava je 100.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruje korisnik ako je iznos investicije veći od 20.000,00 dinara bez PDV-a (iznos pojedinačnog računa veći od 20.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno ako je na računu zbir iznosa za svaki pojedinačni element predmetne investicije veći od 20.000,00 dinara bez PDV-a).

Sredstva se odobravaju po redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 31.10.2021. godine.

Kroz podsticaj za meru – Investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga sufunansiraće se iskop/bušenje bunara, izgradnja mikroakumulacija i uređenje vodozahvata u funkciji navodnjavanja čime se podržavaju se poljoprivredna gazdinstva u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ekonomskog osnaživanja poljoprivrednog gazdinstva.

Ukupno planirana sredstva za raspodelu po ovoj meri iznose 700.000,00 dinara.

Podsticajima za meru – Nabavka materijala za prihranu pčela                                                 podržavaju se poljoprivredna gazdinstva u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i povećanje proizvodnje u sektoru pčelarstva.

Ukupno planirana sredstva za raspodelu po ovoj meri iznose 1.650.000,00 dinara. Prihvatljivi korisnici za investicije u sektoru pčelarstva su poljoprivrdna gazdinstva koja u momentu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja imaju registrovane pčelinjak/e sa najmanje 20 košnica pčela.

Podsticajima za meru – Nabavka stočne hrane za uvećanje stada iz sopstvenog zapata                                                 podržavaju se poljoprivredna gazdinstva u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i povećanje proizvodnje u sektoru stočarstva. Ova mera je posebno značajna jer odgajivači stoke za obnovu ili uvećanje svojih stada najradije koriste grla iz sopstvenog zapata jer im je na taj način pored značajno manjih finasijskih ulaganja i poznata genetika grla, kao i odlična aklimatizacija gajenih grla. Pored toga primenom veštačkog osemenjavanja odgajivači stoke mogu direktno da utiču na željeni genotip i utiču na pozitivne osobine gajenih grla.

Ukupno planirana sredstva za raspodelu po ovoj meri iznose 1.950.000,00 dinara.

Konkurs je  objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Topola – www.topola.rs, oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Topola i u lokalnim sredstvima informisanja.

Konkurs je  otvoren od 05.05.2021. godine do utroška planiranih sredstava Odlukom o budžetu Opštine Topla za 2021. godinu, a najkasnije do 31.10.2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 034/6811-274.

 

(Ar PRESS)

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.