04

Predsetvena priprema zemljišta za setvu kukuruza

 

  • Predsetvena priprema zemljišta treba da obezbedi dobre preduslove za klijanje i nicanje kukuruza, a to je dovoljno vlage u zemljištu i stvaranje tvrde posteljice sa rastresitim gornjim slojem zemljišta

 

Na pragu smo setve kukuruza koji se  kod nas seje na više od 50% obradivih površina.

Osnovnom obradom zemljišta koju su većina naših ratara obavili  u jesen, postigli smo dovoljno rastresit sloj za razvoj korena i smanjili  zakorovljenost parcela.. Osim toga  oranjem u  jesen se povećala  količina akumulirane vode koju kukuruz koristi u letnjem periodu kad mu je najpotrebnija za razvoj klipa i zrna.

Predsetvena priprema zemljišta treba da obezbedi dobre preduslove za klijanje i nicanje kukuruza, a to je dovoljno vlage u zemljištu i stvaranje tvrde posteljice sa rastresitim gornjim slojem zemljišta. Na ovaj način tvrda posteljica omogućava dobar kontakt semena i zemljišne vlage, a rastresit sloj lak prolazak klijanaca do površine zemljišta.Na taj način postižemo brzo i kvalitetno klijanje i nicanje semena kukuruza.

                                              Predsetvena priprema obezbediće brže nicanje kukuruza

Predsetvenu pripremu treba obaviti  7 – 10 dana pre početka setve. Broj prohoda u predsetvenoj pripremi zemljišta treba da bude što manji, jer na taj način čuvamo površinski sloj zemljišta od preteranog sabijanja.Prvi prohod predsetvene pripreme zemljišta potrebno je obaviti što ranije u proleće kako bi se zatvorile brazde i sačuvala zimska vlaga. Pre same setve zemlja se pripremi  jednim ili sa dva prohoda drljače ili setvospremačem na dubinu od 10cm, kako bi gaženje zemljišta bilo što manje i u što kraćem roku.Na taj način se smanjuje gubitak vlage iz zemljišta usled isparavanja. Dobro fizičko stanje površinskog sloja je vrlo bitno i ne treba dozvoliti da bude oštećeno ili upropašćeno suvišnim radovima koji ostavljanju površinu suviše usitnjenu i bestrukturnu ili sabijenu kao posledicu gaženja teškim mašinama. Površinski sloj treba da omogući dobre uslove semenu da klija a potom mladoj biljci kao i korenovom sistemu da se nesmetano razvija.

Đubrenje kukuruza pred setvu vrlo je važna jer se njime obezbeđuju biljna hrana potrebna kukuruzu u vreme njegovog klijanja i nicanja. Ovo se đubrenje obavlja pred setvu ili zajedno sa setvom kukuruza – startno. Unošenje đubriva u predsetvenom đubrenju može se prema tome obaviti tanjiranjem, setvospremačem ili  pri samoj setvi. Primenom đubriva u ovoj fazi dodaju se đubriva na dubinu setvenog sloja gde će se sejati seme i obezbeđuju se hranljive materije za početni rast i razvoj biljaka kukuruza. Preporučena količina đubriva je : AZOT (N) 120-150 kg/ha FOSFOR (P2O5) 60-80 kg/ha i KALIJUM (K2O) 60-80 kg/ha

Izbor vrste đubriva koja se mogu koristiti u predsetvenom đubrenju zavisiće o đubrivima koja su korišćena u osnovnom đubrenju kukuruza. U osnovnom đubrenju se najčešće koriste mineralna đubriva sa niskim sadržajem azota i povišenim sadržajem fosfora i kalijuma ( NPK 8-24-16)  u zavisnosti  o hemijske  analize zemljišta.

Ako su u osnovnom đubrenju primenjene 2/3 količina potrebnih kukuruzu za normalan rast i razvoj, onda se pred setve primenjuje đubrivo koje ima podjednak odnos azota, fosfora i kalijuma kao što je to NPK 15-15-15. Ukoliko je u osnovnom đubrenju primenjena ukupna količina fosfora i kalijuma potrebnog za ishranu kukuruza, onda se u predsetvenoj ili startnom đubrenju primenjuje samo neko od pojedinačnih azotnih đubriva. Za tu namenu su na raspolaganju su azotna đubriva UREA, KAN ili AN.

Violeta Veličković dipl.ing.

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.