Hotel Sumadija

Prezentacija Hotela Šumadija

 

 

Odeljenje za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, Opštinske uprave opštine Aranđelovac, pozivalo je  sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg hotela „Šumadija“ na k.p.br. 1934/5 K.O. Aranđelovac,objavljeno je na zvaničnom sajtu Opštine Arandjelovac.

Javna prezentacija ovog urbanističkog projekta trajaće od 17.do 24.decembra 2021.godine.

Urbanistički projekat za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg hotela „Šumadija“ na k.p.br. 1934/5 K.O. Aranđelovac, urađen od strane Ateljea AL d.o.o., Vrnjačka Banja, ul. Kruševačka 1, TC Robna kuća sprat iz Vrnjačke Banje

Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je Bukovička banja Stublina d.o.o., Aranđelovac, ul. Ilije Garašanina bb iz Aranđelovca.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat,  kao i da u toku trajanja javne prezentacije, putem pisarnice opštinske uprave, dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, Odeljenju za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Aranđelovac, ul. Venac slobode br.10, 34300 Aranđelovac.

Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Nikola Perišić, mast.inž.arh. (kancelarija br.1).

Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana u periodu od 17.12.2021. zaključno sa 24.12.2021.godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Aranđelovac (hol prvog sprata), svakog radnog dana od 11 do 14 sati. Materijal će biti dostupan na internet strani opštine Aranđelovac (www.arandjelovac.rs), navodi se u pozivu Odeljenja za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, Opštinske uprave opštine Aranđelovac.

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.