ZS 07

Savet dana;Bolesti salate i njihovo suzbijanje

Svako ko se bavi proizvodnjom zelene salate je svestan činjenice da je ona posebno ostetljiva na gljivična oboljenja. Najznačajnija i najopasnija oboljenja salate su plamenjača (Bremia lactucae), siva trulež (Botrytis cinerea) i bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum).
Plamenjača salate se javlja u prohladnim i vlažnim uslovima. Održava se i prenosi preko zaraženih biljaka i biljnih ostataka. Simptomi se javljaju u početku kao svetlozelene pege koje prvo požute a onda postanu smeđe a na naličju se stvori sivobela prevlaka kao znak razvoja bolesti. Za razliku od plamenjače, siva trulež se razvija u uslovima visoke vlažnosti i visoke temperature gde lišće u osnovi pri dnu glavice požuti, nekrotira i dobije sivu prevlaku. Bela trulež se javlja u vreme formiranja glavica. Listovi se opuste i cela biljka polegne na tlo. Na donjem delu glavice javlja se vodenasta trulež koja ubrzo zahvata celu biljku.
Kako bi se izbegla gljivična oboljenja važna je preventivna zaštita. U prvom redu su izbor tolerantnih sorti i hibrida, uklanjanje svih biljnih ostataka prethodnih kultura kao i zaraženih biljaka u toku vegetacije, ne previše gusta sadnja koja treba da bude pravilna i da u plasteniku budu izvršene sanitarne mere. Takođe treba voditi računa da salata ne izmrzne jer tako ošećeni listovi su podložni bolestima. Mraz najčešće šteti salati koja formira glavicu pa je u tom slučaju najbolje što pre očistiti salatu i ukloniti oštećene listove.

 

ZELENA BRESKVINA VAŠ

Ovaj insekt izaziva direktne i indirektne štete. Direktne štete se ogledaju u sisanju biljnih sokova, usled čega dolazi do kovrdžanja lišća, dok se indirektne ogledaju u tome što su oni vektori virusa.
Problem predstavlja veliki broj generacija godišnje, tako da često dolazi do preklapanja istih.
U proleće se iz prezimelih jaja izležu viviparne beskrilne ženke. Ishranom na cvetnim pupoljcima, kasnije i na listovima, utiču na opadanje tek zametnutih plodova, lisna masa se deformiše, mladari zaostaju u porastu. Tokom proleća i leta, dolazi do razvoja nekoliko generacija viviparnih ženki, dok se na jesen javljaju mužjaci. Posle kopulacije razvijaju se oplođena jaja koja prezime na kori pupoljaka.
Najpovoljniji period za njihovo razmnožavanje je kraj aprila-početak maja, kada treba uraditi vizuelni pregled. Na njihovo prisustvo ukazuje i pojava medne rose koju luče, koja predstavlja povoljnu podlogu za razvoj gljiva čađavica. Ako se vizuelnim pregledom utvrdi prisustvo jedinki u broju od 10 do 20 na 100 listova, potrebno je obaviti hemijski tretman.
Od insekticida koji se koriste u suzbijanju zelene breskvine vaši mogu se koristiti preparati na bazi a.m. imidakloprid (Kohinor 200 SL), u koncentraciji 0,05 %, ili a.m. acetamiprid (Tonus, Afinex) u koncentraciji 0,025 %.

 

Mihailović Tamara dipl. ing. zaštite bilja

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.