Savet dana;Ishrana odlucene jagnjadi

Violeta Petrovic Lukovic

Nakon odlucivanja, proizvodne performanse jagnjadi zavise od kvaliteta biljne hrane kao i obima njenogkonzumiranja. Da bi se konzumiranje koncentrata pospešilo i izbegao dodatni stres, u vreme odlucivanja,ne treba menjati pocetni koncentrat sa smešom zaporast, vec to treba uciniti 7–14 dana kasnije.

Prelaz sa jednog na drugi koncentrat, treba obavljati postepeno mešavinom prvo manjih a zatim vecih kolicina koncentrata sa prethodnim, tokom 7–14 dana prelaznog perioda. Svo to vreme, kolicina koncentrata sene ogranicava vec se daje po volji. Dnevna kolicina koncentrata zavisi od mogucnosti gazdinstva,kvaliteta voluminozne hrane, kondicije i kvalitetajagnjadi.

Kada dnevno konzumiranje koncentrata dostigne 300 gr po grlu, obicno se kod jagnjadi namenjene za priplod obustavlja dalje povecanje, a povecane potrebe u hranljivim materijama i energiji podmiruju se povecanim utroškom sena ili pak paše. Bitno je da seu ovom periodu ostvari prosecan dnevni prirast odoko 200–250 gr. Ukoliko je dnevni prirast manji, utoliko je utrošak hrane za jedinicu prirasta veci, odnosno nepovoljniji.

U uzrastu od 5–12 meseci, za priplodnu žensku jagnjadu toku vegetacije, najbolja je paša. Ako je paša kvalitetna i ima je dovoljno, prihranjivanje sa koncentratima može potpuno da izostati. Ako je paša lošija ilise ishrana obavlja sa konzervisanom kabastom hranom,koja se daje po volji, neophodna je izvesna koli?ina koncentrata. Uz dobru ishranu u ovom periodu, ostvaruje seprose?an dnevni prirast od 150–200 gr. Ako je ishrananedovoljna, tada se dobijaju grla manje telesne mase,plitkih i uskih grudi, kratkog trupa, visokih nogu, samalom kolicinom vune koja je uvek lošijeg kvaliteta.

Zalužena jagnjad koja se ne gaje za priplod, tove se iprodaju kao roba za meso. Po organizaciji tov zalu?ene jagnjadi vrši se:

  • u zatvorenom i ogranicenom prostoru pri cemu se upotrebljava koncentrat i seno;
  • napaši uz prihranjivanje i na paši s tim što se krajtova završava samo ishranom koncentratom.

Jagnjadse tove posle zalucenja, da bi postigla u starosti sa 6do 8 meseci masu tela 35–45 kg i randman od 45–50%.

U pogledu intenziteta, tov može biti brži ako se upotrebe vece kolicine koncentrata i sporiji uz manje prihranjivanje koncentratom. Upotreba vecih kolicina koncentratne hrane izaziva vece izdatke, tako da jeova vrsta tova skuplja od tova jagnjadi i šilježadi napaši. Pri tovljenju punim obrokom koncentrata jagnjad pojedu dnevno 1,3–1,6 kg zrna i 0,75–1 kg sena pri kraju tova.

Za tov jagajadi upotrebljavaju, se razliciti odnosi koncentrata i sena.Posebno mesto u tovu odlucene jagnjadi i šilježadi za uzimaju proteinska, hraniva, jer od njihovog ucešca u obroku zavisi intenzitet prirasta.

Veoma je raširentov zalucene jagnjadi na paši u doba vegetacije. Kvalitetna i dovoljna paša može poslužiti i kao jedinahrana u tovu. Ako je trava mlada i bujna, jagnjadima se daje obavezno manja kolicina kabaste hrane (kvalitetnoseno) radi sprecavanja poremecaja u probavnom traktu,usled kojih dolazi do proliva, što osetno smanjuje prirast i ukupnu masu grla.

mr Violeta Petrovic-Lukovic

PSSS Kragujevac

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment