DSC00617 02

Savet dana:Kako do optimalnih prinosa kukuruza?

  • Setvu kukuruza treba početi krajem prve dekade aprila, koristeći seme visoke klijavosti i energije klijanja I završiti je do kraja aprila

 

Setva je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza.To je kompleksna mera jer se sastoji od više elemenata, kao što su: vreme, gustina i dubina setve. Greške koje se učine u setvi samo se mogu delimično popraviti, pa je stoga ova agrotehnička mera, pored obrade zemljišta i đubrenja, ubraja u najznačajnije u proizvodnom procesu kukuruza.

Vreme setve je uslovljeno biološkim osobinama i agroekološkim uslovima u određenom regionu, delimično dužinom vegetacije hibrida i namenom kukuruza (zrno ili silaža). Setva kukuruza u našim uslovima počinje kada se temperatura zemljišta, na dubini setve,ustali na oko 10 stepeni C. Najčešće je to od 10-30 aprila. U povoljnim godinama, razlike u prinosima između rane i kasne setve, nisu velike, ali u sušnim godinama u ranijim rokovima setve postižu se najviši prinosi, a smanjenje prinosa u kasnoj setvi –u maju smanjuje prinos oko 1t/ha.

Većina proizvođača izbegava setvu u prvoj dekadi aprila, jer period od setve do nicanja traje dugo, temperatura zemljišta nije dovoljna za nicanje, a postoji i mogućnost propadanja semena od eventualnih kasnih mrazeva.Međutim rana setva ima i niz prednosti. U ranoj setvi je ranije nicanje, metličanje, pa i svilanje. Kukuruz koji ranije svila, pre dozreva, a ispuštanje vode iz zrna je brže, jer sazrevanje teče u toplijem periodu godine. Ranije ponikao kukuruz po pravilu dobro razvija korenov sistem do letnjih suša, pa ih bolje toleriše tj. delimično izbegava.

Iz svega ovoga nameće se zaključak da setvu kukuruza treba početi krajem prve dekade aprila, koristeći pri tome seme visoke klijavosti i energije klijanja.Najveće površine treba zasejati u drugoj dekadi aprila, a setvu završiti do kraja aprila.

Gustina setve odredjuje prinos

Uzimajući u obzir sve činioce koji utiču na gustinu setve, a pre svega na osnovu višegodišnjih ogleda,nameće se zaključak da kod srednje ranih i srednje kasnih hibrida kukuruza raspon gustine setve treba da se kreće od 57.000 do 68.000 biljaka po hektaru, a kod ranijih hibrida ovaj sklop treba da je veći, odnosno od 68.000 do 75.000 biljaka po hektaru.

 

 

                                                                                                Violeta Veličković dipl.ing.

                                                                                      PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.