Stolbur na paprici

Savet dana:Stolbur-fitoplazma paradajza I paprika

 

  • Jednom zaražena cicada ostaje doživotni prenosilac fitoplazme

Stolbur fitoplazma je jedna od značajnih bolesti uglavnom zaražava biljke iz familije Solanaceae – krompir, paradajz, paprika i plavi patlidžan. Ova bolest je karakteristična za biljke gajene napolju mada se javlja I u zaštićenom prostoru. Veće štete nanosi u godinama sa izuzetno toplim letom. Tipična je bolest mediteranskog područja.Direkno je povezana sa eklozijom cicakada, insekata vektora ove fitoplazmoze. Tako da u godinama koje pogoduju razvoju insekata, dolazi do masovnogširenjaovogoboljenja.Eklozijacikada se redovnoprati u okviru Prognozno izveštajne službe Srbije.Najčešće cikade prenosioci su Hyalesthes obsoletus, Aphrodes bicinctus, Euscelis plebejus i Macrosteles laevis.

   Stolbur na paradajzu

Na obolelim biljkama paradajza cvetovi zauzimaju uspravan položaj i zelenu boju.Ranije formirano lišće dobija zelenožutu boju, dok mlađi listovi sve više žute i ostaju sitniji, često ivicama povijenim na gore. Listovi su zadebljali, postaju krti i prilikom previjanja karakteristično pucketaju.Biljka, a naročito vršni delovi zaostaju u porastu, deformišu se, žute i prerano izumiru.Vrhovi paradajza mogu umesto žute dobiti crvenkastu boju.Kod paprika dolazi do tipičnog žutog uvenuća biljaka koje se razlikuje od zelenog uvenuća koje prouzrokuje fitopatogena gljiva Verticillium albo-atrum.

Jedan od značajnih rezervoara infekcije su zaražene  biljke poponca. Tako da zakorovljeni usevi češće obolevaju od ovog štetnog oboljenja.Larva cicada prezimljava na korenu i drugih korovskih biljaka (lobodi, štiru, palamidi). U drugoj polovini juna larve se preobražavaju u imaga, koji izlazi iz zemlje i najveću brojnost u našim uslovima postiže polovinom avgusta.Imago se hrani korovskim i gajenim biljkama. S obzirom da on već sadrži fitoplazmu, hraneći se samo nekoliko minuta na zdravim biljkama ostvaruje njihovu inokulaciju. Od tada, do pojave prvih simptoma bolesti, prođe 30-35 dana. Imaga cikade su dosta pokretna, tako da mogu da zaraze više biljaka domaćina.Nezaražen imago, hraneći se nazaraženim biljkama, za najmanje 15 minuta usvaja fitoplazmu i za nekoliko dana postaje infektivan. Jednom zaražena cicada ostaje doživotni prenosilac fitoplazme.Oplođene ženke polažu jaja na površini zemljišta u blizini biljaka domaćina. Iz legle larve se hrane korenom ovih biljaka, a pred zimu se povlače u zemlju na dubinu 30-35 cm. Ako su zaražene biljke zimski domaćini cicada larve postaju nosioci fitoplazme i tokom daljeg razvoja ih prenose na imaga, čime se godišnji ciklus razvoja cikade i fitoplazme završava.

Ovo oboljenje se ne može direktno suzbijati.Ne postoje registrovani preparati.Od mera zaštite preporučuje se suzbijanje insekata vektora i uništavanje korova koji su rezervoar infekcije. Hemijske mere suzbijanja insekata daju rezultate ali se sasuzbijanjem insekata mora početi pre nego što se primate prvi simptomi Stolbura.Zaštita  otpornim sortama bi bila  od posebnog značaja, ali je broj takvih zasad mali. Otporne sorte paradajza Kapitan, Ont 814, Fakel, Narvik, Titan, Maja i Marjana.Prema nekim  rezultatima stolbur se ne javlja na ranim hibridima paradajza, a najintenzivnije se razvijana srednjeranim.Osetljive korovske biljke (poponac, štir, palamida, loboda) moraju se uništiti mehanički ili primenom herbicida. Gustinom setve može se uticati na brojnost populacije cikada.

Ljiljana Krsmanović

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.