Savet dana:Upotreba algi kao biostimulatora u organskoj proizvodnji

 

Bojan Mijatovic

Biostimulatori na bazi algi su proizvodi koji su dobijeni ekstrakcijom razlicitih vrsta algi. Tecni ekstrakt algi koristi se za, kako za folijarno tretiranje, tako I za tretiranje zalivanjem. Formulacije dobijene na ovaj na?in su prirodni biostimulatori koji aktiviraju biohemijske I enzimske procese u biljci I poboljšavaju rezultate metabolizma I procesa sinteze. Korišcenje ovih proizvoda, koji imaju pozitiva nuticaj na biljku, podstice biljku da maksimalno koristi hranjive resurse, omogucava ekološki I ekonomkski održivu proizvodnju.Indirektno, povecanje lisne mase pozitivno deluje na velicinu plodova kod vocarskih kultura, kolicinu šecera I ukupno gekstrakta u groždju I ostalom bobicastom vocu.

Druga upotreba preparata,može se koristi za ubrzavanje I stabilizaciju procesa fermentacije žetvenih ostataka na njivama. Dolazi do biološkog aktiviranja mikroflore na bio masi I zemljištu cime se drasticno uvecava njihov broj te se na taj nacin ubrzavaju mikrobiološki procesi.

Ovi proizvodi obicno sadrže visok sadržaj hormona auksinaicitokinina – visok sadržaj polisaharida, amino kiselina I proteina – sadrže makro elemente (N, P, K, Ca, Mg, S) I mikro elemente (Mn, Cu, Fe, Zn,…).

PREDNOSTI

                           Alge

Glavne prednosti se ogledaju u sledecem: Otpornost biljke na abiotske stresove: • 1.1 Tolerancija na sušuisalinitet • 1.2 Tolerancija prema smrzavanju • 1.3 Tolerancija prema visokim temperaturama, poplavama, zaga?enju. Znacaj biostimulatora dolazi najviše do izražaja u kriticnim situacijama. Biostimulatori su izrazito bitni I efikasni u zasadima koji su pretrpeli odre?eni oblik stresa poput stresa od suše, niskih temperatura (mraza) ili grada. Biostimulatori ce u takvim situacijama pomoci da se u što kracem roku oporavi od stresa ubrzavajuci fiziološke procese u samoj biljci. Konstantna upotreba pomaže u izgradnji i podršci prirodnom Imunom sistemu same biljke.

VREME I NACINI PRIMENE

U zavisnosti od formulacije, useva, zasada I vrste proizvodnje, biostimulatori na bazi algi mogu se upotrebiti folijarno, nakon pojave prvih listova (pocetak vegetacije), na pocetku cvetanja, u toku porasta bobica do zatvaranja grozdova, I kada plodovi pocinju da menjaju boju, zatim fertigacijom, kod sadnog materijala potapanjem sadnica u rastvor u skladu sa uputstvom, I nakon sadnje zaliti svaku biljku Istim rastvorom.

Bojan Mijatovic

PSSS Beograd

 

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment