DSC04503 00

Silaža od cele biljke kukuruza

 

  • Provera sabijenosti se može izvršiti kretanjem po celoj površini silo mase, a naročito uz same krajeve silosa. Ako deo obuće upada u masu, to pokazuje da sabijanje nije dovoljno

Dobro spravljena silaža od cele biljke kukuruza predstavlja kvalitetno kabasto hranivo koje se koristi u ishrani preživara ( kako krupnih, tako i sitnih ). Ona mora da bude ispravna, rastresita, da ima dobre organoleptičke osobine odnosno boja da je žuto-zelena, da ima prijatan miris i optimalnu kiselost oko 4,2.

Siliranje je najbolje obaviti po suvom vremenu. Optimalna temperatura je od 20-25ºC (ako vremenske prilike dozvoljavaju). Ako je temperatura suviše visoka, doći će do brzog isušavanja zelene mase.

U zavisnosti od površine sa koje se ubira zelena masa, od kapaciteta silo objekta, od raspoloživih mašina, treba obezbediti dovoljan broj radnika kako bi se zelena masa silirala u što kraćem vremenskom roku.

                        Siliranu masu treba dobro uvaljati

Treba odrediti pravi momenat za ubiranje kompletne mase kukuruza. To je faza voštane zrelosti zrna (30-35% S.M.) i gde je udeo klipa u masi cele biljke kukuruza do 40%.Praktično se može proveriti na više načina. Prvi način je pritiskom nokta palca na vrh zrna gde treba da ostane trag kao u vosku. Drugi način provere je posmatranje mlečne linije na zrnu kukuruza. Ona treba da se nalazi na polovini zrna ili na 2/3 od vrha zrna.U toj fazi zrelosti, dužina odrezaka je oko1 cm. što omogućava da se masa lakše transportuje, sabija i izuzima iz silo objekta i doprema do same štale gde je životinje rado i potpuno konzumiraju.

Spravljanje silaže vrši se pomoću silo kombajna. Uporedo sa njim ide i traktor sa prikolicom. Silo-kombajn kosi zelenu masu (visina kosidbe zavisi od konfiguracije i čistoće parcele kao i od brzine kretanja kombajna i kreće se od 10-12cm  pa do 20cm a može iznositi i do 40cm ako su konfiguracija i čistoća parcele problematični), na samoj njivi je secka, odlaže je pomoću vazdušnog elevatora u prikolicu (najčešće kiper prikolica), dalje masa se transportuje do silo-objekta (najčešće silo-trenč) i tu se istovaruje.

Pri istovaru treba voditi računa da na prikolici nema primesa zemlje ili neke druge nečistoće. Istovarenu masu treba raširiti po celom silosu. Debljina mase pri sabijanju treba da bude 10-15cm i najbolje je takvu masu sabijati sa traktorima točkašima. Oni imaju veći pritisak po jedinici površine.Trebalo bi neprekidno sabijati masu do završetka punjenja silosa. Takođe, treba nastaviti i kada se završi punjenje i narednih 3-4 sata pa čak i duže u zavisnosti od veličine silo objekta i količine mase koja se silira i skladišti za određeni vremenski period. Nabijanje je jedna od najvažnijih operacija kod spravljanja silaže. Isteruje se vazduh iz silo mase i prelazi se na anaerobne bakterije koje stvaraju mlečnu kiselinu.

Provera sabijenosti se može izvršiti kretanjem po celoj površini silo mase, a naročito uz same krajeve silosa. Ako deo obuće upada u masu, to pokazuje da sabijanje nije dovoljno.

U slučaju prekida siliranja, potrebno je silos pokriti plastičnom folijom.

Važna operacija u spravljanju silaže je i njeno pokrivanje. Ono se vrši folijom koja sprečava pristup vazduha i atmosferskih padavina. Plastična folija mora da bude dobro zategnuta. Može u sebi da ima žičanu mrežu kako je glodari nebi mogli da progrizu, a može biti i bez nje. Može se opteretiti starim gumama ili džakovima napunjenim peskom, balama slame, zemljom, kako bi se iz mase što više isterao vazduh i kako vetar ne bi podigao zaštitni najlon. Folije mogu biti različite debljine i to od 0,15-0,20mm. Mogu se koristiti i deblje preko 0,20mm ali pošto su skuplje treba gledati da se koriste najmanje 2-3 godine. Silos se može natkriti nadstrešnicom. Njena funkcija je da u što većoj meri onemogući ulazak padavina i spreči dejstvo sunčevih zraka.

Ovako spravljena silaža ne zahteva nikakve konzervanse i dodatke i može se koristiti posle 35-40 dana. To je zbog toga što biljka kukuruza spada u grupu biljaka koje se lako siliraju što znači da zadovoljava šećerni minimum. Međutim, ako se želi postići visok kvalitet silaže mogu se dodavati bakterijsko-enzimski inokulanti ili drugi dodaci.Većina inokulanata se rastvara u manju količinu vode, a kasnije se unosi u vodu od 50-100 litara ( strogo se pridržavati upustva proizvođača ). Rastvor se može leđnom prskalicom ili baštenskom nanositi na prispelu masu pre gaženja-sabijanja.

 

                                                                        Violeta Veličković dipl.ing.

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.