0025

Spremanje silaže

 

 

  • Silaža sa idealnim sadržajem suve materije (30-35 %), secka se na dužinu od 0,6-2 cm, a silažu sa velikom vlažnošću biljaka treba seckati na dužinu 10-15 cm. 

 

Silaža je konzervisana hrane za preživare koja je značajna jer obezbeđuje stabilnu proizvodnju mleka i mesa, uz minimalne troškove.

Većina stočara u želji da ostvari ekonomičnu proizvodnju priprema silažu.Silaža je proizvod      koji nastaje u postupku konzervisanja stočne hrane metodom siliranja putem prirodne mikroflore ili dodatih inokuliranih, odabranih sojeva bakterija mlečne kiseline. Optimalno vreme za žetvu silažnog kukuruza je kada je zrno u fazi voštane zrelosti, (30-35 % SM cela biljka) tj. onda kada je unutrašnjost zrna kao testo i kada se na vrhu zrna počinje javljati malo ulegnuće i kada sadržaj skroba ima maksimalnu koncentraciju.

     Kada početi siliranje?

U fazi voštane zrelosti, boja zrna je tamnožuta, vrh zrna je još uvek vlažan, a ostatak zrna je  prilično čvrst. Žetvom kukuruza u ovom stadijumu razvoja, postiže se najviši prinos SM (sadržaj SM celog useva je tada oko 30 % što omogućava minimalne gubitke pri siliranju, poboljšava  fermentaciju silaže i smanjuje gubitke oticanjem tečnosti) i maksimalna energetska vrednost.

Silaža sa idealnim sadržajem suve materije (30-35 %), secka se na dužinu od 0,6-2 cm, a silažu sa velikom vlažnošću biljaka treba seckati na dužinu 10-15 cm. Finoća seckanja, i seckanje uopšte, omogućava prodiranje soka koji sadrži šećer, u silažnu masu, bolje sabijanje i homogenizaciju silaže. Time se stvara anaerobna sredina koja pogoduje razvoju mlečno-kiselinskih bakterija i mlečno-kiselinskoj fermentaciji što poboljšava efikasnost konzervisanja i kvalitet silaže.

Punjenje silosa treba obaviti što brže i bez prekida

Punjenje silosa i sabijanje silo mase 

Priprema objekta za siliranje podrazumeva mehaničko čišćenje, dezinfekciju i dr. Način punjenja silosa zavisi od raspoložive mehanizacije i tipa silosa. Punjenje silosa potrebno je obaviti što brže i ako je moguće bez prekida. Dobra sabijenost silo mase je jedna od osnovnih pretpostavki za proizvodnju kvalitetne silaže. Istiskivanjem vazduha iz silo mase se postiže: stvaranje povoljnijih uslova za razvoj bakterija mlečne kiseline, brže snižavanje pH silaže (do ph-4,0) i smanjenje gubitaka hranljivih materija putem zagrevanja. Mali silosi trebaju biti u jednom danu napunjeni i odmah prekriveni, a veliki silosi sa visokim zidovima (preko 2 m) se mogu puniti nekoliko dana i to tako što se svakodnevno dodaje sloj mase od 1 m debljine.

Pokrivanje silo mase 

Po završenom punjenju i gaženju, odmah treba da se pristupi trajnom pokrivanju silosa. Obezbediti zaštitu od padavina i ulaska vode pored zidova silosa (folija). Krajevi folije moraju prelaziti najmanje 50 cm zidove silosa. Folija mora biti opterećena silo vrećama ili nekim drugim materijalom po celoj površini.

Izuzimanje silaže i distribucija    

Izuzimanje silaže može se vršiti na razne načine, ali je pravilno ako se zasecanje silo mase vrši ravno i bez rastresanja silo mase. Zasečenu silažu je neophodno u što kraćem roku distribuirati grlima, kako bi se izbeglo zagrevanje i kvarenje silo mase.

                                                                          Violeta Veličković

PSSS Beograd

 

 

Tags: No tags