00290 30

Tipovi obrade zemljišta

 

  • Praktična korist konverzacijskom obradom je ušteda u vremenu-manji broj operacija i vremena provedenog na parceli.Ušteda u novcu,smanjenja potrošnje goriva,umanjeni troškovi rada,umanjeni troškovi održavanja mašina

Konverzacijska obrada je svaki metod obrade zemljišta koji ostavlja žetvene ostatke prethodnog useva na površini pre i posle setve narednog useva,kako bi se smanjila erozija zemljišta i njegovo odnošenje.

Kako bi se ovo ostvarilo najmanje 30%površine zemljišta mora biti pokriveno žetvenim ostacima posle narednog useva.U nekim slučajevima pokrivenost zemljišta ide i do 70%.

Sistemi konverzacijske obrade zemljišta su:

-Redukovana obrada(Reduced till):Između15 i30% površine pokriveno biljnim ostacima

-Zaštitna obrada(Mulch till):Obrada cele površine,pokrivenost površine biljnim ostacima veća od 30%

-Parcijalna obrada(Partial widtch till):Do 1/3 površine se obrađuje.

-Direktna setva(No-till):Obrađuje se zona setve u toku setve do širine od 5cm

Konverzacijska poljoprivreda podrazumeva istovremeno delovanje minimalnog remećenja zemljišta,stalna pokrivenost zemljišta biljnim ostacima,rotacija useva,kontrola sabijenosti zemljišta.

U osnovi konverzacija je skupraznovrsnih načina upravljanja i mera kao što su :postavljanje terasa,setva dva ili više useva u trakama,rotacija useva,zasnivanje i upravljanje pašnjacima,pošumljavanje ne poljoprivrednih površina,povećanje i očuvanje prirodnih staništa,korišćenje zemljišta u skladu sa njegovim potencijalom.

Razlozi uvođenja konverzacijske obrade i korist za životnu sredinu i zemljišni resurs:

Smanjenje erozije za 60-90% u zavisnosti od sistema konzervacijske obrade,ostavljanjem zaštitnog sloja žetvenih ostataka prethodnog useva koji štiti zemljište od vetra i kiše pre zasnivanja nove proizvodnje.

Poboljšanje kvaliteta zemljišta i voda,dodavanjem organske materije nastale razgradnjom žetvenih ostataka koji omogućuju zemljištu da stabilnom strukturom prihvati veće količine padavina i smanji površinsko oticanje.

Očuvanje vode u zemljištu smanjenjem isparavanja sa površine zemljišta.

Očuvanje energije smanjenjem broja prohoda po parceli

Smanjuje se zagađenje vazduha prašinom i prenos bolesti

Žetveni ostaci omogućuju hranu i sklonište za živi svet na i u zemlji.

Praktična korist konverzacijskom obradom je ušteda u vremenu-manji broj operacija i vremena provedenog na parceli.Ušteda u novcu,smanjenja potrošnje goriva,umanjeni troškovi rada,umanjeni troškovi održavanja mašina.

Ovakvom obradom korist je uspostavljanjem sadržaja vlage u zemljištu koja će umanjiti stres od suše.

PRIMERI KOD NAS

Obrada u trake,Setva nakon obrade u trake(slike gore),Setva bez obrade i Setva površine u klasičnoj obradi (slike dole)

Konverzacijskom obradom zadržava se isti ili blagi porast prinosa sa smanjenjem troškova proizvodnje.

Fotografije; PSS Institut Tamiš DOO

Izdvojena fotografija;Tradicionalna setva u Šumadiji(Ar PRESS)

Dragana Stoiljković dipl.ing.

PSSS Beograd

Tags: No tags

Comments are closed.