U STRAZBUR PO STAŽ I PLATU

Nevolje radnika u Aran|elovcu I Srbiji iste

U STRAZBUR PO STA@ I PLATU

Mnogi su privatizovana preduze}a shvatili kao Alejbegovu slamu.I bila su to.

Aran|elovac je decenijama bio razvijen industrijski grad,grad nemetala,mermera I vode.Privatizacija privrednih subjekata u gradu pod Bukuljom od 2000 do 2010  godine okon~ana je kako tako I stavila ta~ku na njega!

Krajem 90- ih godina pro{log veka u aran|elova~koj privredi je radilo gotovo 14000 radnika I jo{ dve hiljade u vanprivredi.Na`alost,danas ne postoje ni [amot,ni FEP,Konfekcija Rudnik,Avala,[tamparija Napredak,Strela [umadija,Kolektiv…

Za razliku od zaposlenih u Knjazu I Ven~acu koji su dobili kakve-takve otpremnine I ve} ih potro{ili  bez istih ali I zarada od nekoliko godina ostali su nekada{nji radnici [amota I Fepa.Ne samo zarada ve} I bez povezanog sta`a I penzije.Okupljanja zaposlenih I {etnje vremenom su prestale.Neki nisu do~ekali svoju pravdu preselili su se na onaj svet.

Posle tra`enja pravde pred ovda{njim sudovima mnogi su presavili tabak I potra`ili je pred Sudom za ljudska prava u Strazburu.Ni tamo iako su imali iste probleme na koje su se `alili nisu svi isto tretirani.Prvi koji su se `alili sudu njihovi zahrtevi su prihva}eni I uspeli su da naplate zaostale zarade.Kasnijima `albe su odbijane!?Da li su tome krive sudije koje su se u me|uvremenu promenile pa nisu imale isti ar{in ili je tome kumovala dr`ava nije poznato.Sumnja ipak ostaje.

Privatizacija je ozbiljan posao ali u nju se u{lo neozbiljno.Firme su kupovane bez sopstevnog novca I bez dovoljne garancije.Za pojedine bile su  dovoljne garancije biv{ih ministara.Mnogi su privatizovana preduze}a shvatili kao Alejbegovu slamu.I bila su to.U pojedinim firmama,pa I kod nas koje su dobile nove vlasnike na zalihama bilo je toliko robe da samo za to na|e kupca I ve} je otplatio.Ma{ine I oprema prodavani su u staro gvo`|e .Neki se nisu sna{li ni  u tome pa su firme zavr{avale u ste~aju I na dobo{u!Raskidane su privatizacije.

Blizina Beograda od samo  70-ak kilometara nije nam puno pomogla.Neki su se `alili da [amot zaga|uje park I banju.Danas tog problema nema.[amot je uga{en  a nema ni ko da se `ali.Nekada{nji gosti promenili su destinaciju I oti{li u neku drugu banju.

Gde je pogre{eno?U koracima za po~etak…

(Ar PRESS)

  • Preuzimanje tekstova,delova tekstova i fotografija bez saglasnosti  Ar PRESS-a  nije dozvoljeno.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment