U TREŠNJEVICI SE ODMARAM

Slobodan Vukovi? iz Aran?elovca kada god ima vremena provodi u svom selu

U TREŠNJEVICI SE ODMARAM

Ja ovde I radim I ujedno uživam u isto vreme.Ja se radujem svakom radu ovde,I košenju,I oranju,hranjenju riba…Nikada ovo ne bih radio da ne volim,kaže Slobodan Vukovi?i

Mnogi odlaskom u grad zaborave svoju ku}u, svoje selo,svoj zavi~aj.Doma}instva prepuste zubu vremena I u njega se vra}aju kada treba da krenu na onaj svet.To se nemo`e re}I za i Slobodana Vukovi}a.On je ponikao I odrastao u Gornjoj Tre{njevici.Put ga je odveo u Aran|elovac ali uvek,svaki slobodan trenutak koristi za provod u svom zavi~aju.Doma}instvo koje mu je ostalo od predaka on I brat nisu se delili,ve} su ga unapredili I pro{irili.Napravio je ribnjake sa pastrmkom I {aranom a u prirodnim uslovima gaji I mangulice.

-Volim selo,volim imanje.Ovde me privla~I doma}instvo koje je bilo od pamtiveka.Jednostavno,seljak koji voli svoje selo,ka`e nam na po~etku razgovora Vukovi}.

-Ja ovde I radim I ujedno u`ivam u isto vreme.Ja se radujem svakom radu ovde,I ko{enju,I oranju,hranjenju riba…Nikada ovo ne bih radio da ne volim.

Pre nekoliko decenija doma}instvo Vukovi}a bavilo se uspe{no tovom junadi I on je donosio zna~ajan prihod ovom doma}instvu.Danas se opredelio na proizvodnju pastrmke,{arana,mangulice.

-Tov junadi nekada je isklju~ivo bio zbog prihoda.Danas uzgajanje pastrmke je ipak hobi.Na selu I od poljoprivrede danas sve manji su prihodi .Ostala je samo ljubav,isti~e Vukovi}.-Sve {to zaradi ovde ,tu se I ulo`i.Sve se vrti oko neke pozitivne nule.Selo se prazni.Najve}I razog odlaska je {to nema neke isplative ra~unice.Odlaze ljudi u grad,u inostranstvo.

Doma}instvo Vukovi} je stacionirano u blizini u{}a nekoliko potoka koji ~ine Ka~er ,pored puta Valjevo-Kragujevac  koji je napravio jo{ kralj Aleksandar Prvi Kara|or|evi} tridesetih godina pro{log veka.

-Put je od velikog zna~aja ne samo za nas koji `ivimo pored njega ve} I za op{tinu I  region.Da treba da se popravi ili uradi sete se pred svake izbore.Mesna zajednica je tanka,nema sredstava.Rade se prilazi nekim ku}ama zbog glasova.Ovde bi trebalo preduzeti ozbiljne radove jer povezuje nekoliko okruga,isti~e Vukovi}.

 

(Ar PRESS)

 

 

  •  Preuzimanje tekstova,delova tekstova i fotografija bez saglasnosti  Ar PRESS-a  nije dozvoljeno.Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment