Izdvojena

Zimska nega zasada jagoda u intezivnoj proizvodnji

  • Jagoda je kultura koja u periodu biološkog mirovanja podnosi niske temperature od -150C do -180C, ako je izložena golomrazici. Na kraju zimskog perioda i pred početak vegetacije, osetlјivost prema niskim temperaturama raste, tako da temperature od -50C do -70C mogu da nanesu oštećenja bokora i smanje ili potpuno zaustave početni razvoj jagode

 

Zoran Janković

Prema pomološkoj klasifikaciji jagoda spade u grupu voćaka sa jagodastim plodovima i predstavlјa privredno najznačajniju vrstu iz te grupe u svetu.

Jagoda je zelјasta i zimzelena voćna vrsta čiji životni vek u proseku iznosi pet do osam godina, međutim, u intenzivnoj proizvodnji gaji se dva, a maksimalno tri vegetaciona perioda.

List jagode u toku vegetacije je u funkciji 60 do 80 dana kada biva zamenjen novim listovima. Jesenje lišće traje duže, a visina prinosa u narednoj godini zavisi od stepena očuvanja lista tokom zime.

U cilјu što bolјeg roda u narednoj godini potrebno je izvršiti određene agrotehničke mere.

U osnovnu meru spada uklanjanje starog osušenog lišća, zaostalog iz prethodne godine kao i lišća sa vidlјivim simptomima bolesti ili fizioloških poremećaja. Time se smanjuje potencijalni rizik od zaraze i pobolјšavaju mikroklimatski uslovi zasada jagode.

Staro lišće je potrebno izneti izvan zasada i uništiti na odgovarajući, bezbedan način.

Često obilaziti zasade jagoda

Po završetku ove operacije potrebno je izvršiti tretman preparatima na bazi bakra, kako u smislu dezinfekcije oštećenja koja su napravlјena prethodnom operacijom, tako i kao prevenciju od bolesti. Pri tome treba obratiti pažnju na meteorološke uslove prilikom tretmana, a pogotovo na temperaturu, koja ne sme biti niža od 50C zbog mogućnosti pojave ožegotina.

Pri pregledu zasada može se izvršiti ocena vitalnosti bokora jagode i ustanoviti procenat praznih mesta. Takođe, treba voditi računa da ne dođe do zimskog izmrzavanja jagode. Jagoda je kultura koja u periodu biološkog mirovanja podnosi niske temperature od -150C do -180C, ako je izložena golomrazici. Na kraju zimskog perioda i pred početak vegetacije, osetlјivost prema niskim temperaturama raste, tako da temperature od -50C do -70C mogu da nanesu oštećenja bokora i smanje ili potpuno zaustave početni razvoj jagode, a samim tim utiču i na smanjenje prinosa. Za zaštitu od mraza najbolјe je koristiti agrilfoliju, a može se koristiti i slama ili drugi pogodni materijal.

 

U intenzivnim zasadima jagode na crnoj polietilenskoj foliji, potrebno je u toku zimskog perioda proveriti stanje, malč folije i creva u sistemu za navodnjavanje. U slučaju da se uoče oštećenja potrebno ih je do početka vegetacije sanirati i dovesti u funkcionalno stanje.

Kod proizvodnje jagode u zaštićenom prostoru treba pregledati foliju plastenika, a u slučaju da postoje oštećenja izvršiti sanaciju ili zamenu same folije ako su oštećenja takva da se ne mogu sanirati.

Zoran Janković ,dipl.inž.

PSSS Beograd

 

Tags: No tags

Comments are closed.