DSC01651

Životna sredina u parku?!

 

 

 Hotel Šumadija

„BUKOVIČKA BANjA STUBLINA“ DOO, podnela  je  Opštinskoj upravi ,Opštine Aranđelovac, Odeljenju za imovinsko pravne odnose, urbanizam ,građevinarstvo i stambeno konunalne poslove, Odseku za poslove  zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta:Rekonstrukcija i dogradnja hotela „Šimadija“ u deli parka Bukovičkre Banje

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog rad-nog dana od 9 do 14 časova u periodu od 11.07.2022. do 21.07.2022.godine, u prostorijama Opštinske urave,Opštine Aranđelovac  ul. Venac slobode br.10 u Aranđelovcu, prizemlje, kancelarija br. 9, i ovom organu dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Ovaj organ će u roku od 10 dana,od dana isteka roka doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na ži-votnu sredinu,o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Opštinske uprave ,Opštine Aranđ-elovac i na internet strani opštine Aranđelovac  (www.arandjelovac.rs)

 

(Ar PRESS)

Tags: No tags

Comments are closed.